Zvestovanie Panne Márii

  
Za Herodesa, židovského kráľa, poslal Boh anjela do Nazareta k mladej žene - Márii, ktorá bola zasnúbená s Jozefom.
Anjel ju pozdravil:
"Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami."
Keď to Mária počula, zarazila sa. Ale anjel jej povedal:
"Neboj sa, Mária. Hľa, počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. Ten bude veľký a Synom Božím volať sa bude a jeho kráľovstvu nebude konca.
I opýtala sa Mária:
"Ako s to stane?"
Anjel jej odpovedal.
"Duch Svätý zostúpi na teba."
Nato riekla Mária:
"Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
A anjel od nej odišiel.
Po zvestovaní slov anjela sa Mária rozhodla ísť ku svojej príbuznej Alžbete. Keď vošla do domu a pozdravila Alžbetu, táto naplnená Duchom Svätým radostne zvolala:
"Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. Ako ja prídem k tomu, že matka môjho Pána prichádza ku mne?"
Nato Mária odpovedala:
"Zvelebuje duša moja Pána, lebo veľké veci urobil mi ten, ktorý je mocný."
Tak ďakovala Bohu, že sa stala Matkou Vykupiteľa. U Alžbety zostala asi tri mesiace, potom sa vrátila do Nazareta.