Ježišovo narodenie

Za rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz, aby sa každý dal zapísať vo svojom rodnom meste. Mária a Jozef boli z rodu kráľa Dávida. Preto sa išli zapísať do Betlehema.
Ale nemohli nájsť miesto, kde by prenocovali. Napokon našli miesto v maštaľke. Tam sa narodil chlapček, ktorému dali meno Ježiš.
Mária ho položila do jasiel.
Neďaleko boli pastieri. Navštívil ich anjel a oznámil im, že sa narodilo Božie dieťa - Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri boli zvedaví a vybrali sa do Betlehema. Poklonili sa nemluvniatku a keď sa vrátili, velebili a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli.
Keď sa narodil Ježiš, objavila sa na oblohe hviezda. Traja mudrci z Východu vytušili, že je to znamenie. Vybrali sa teda do Jeruzalema. Začali sa pýtať, kde je to miesto, kde sa narodil kráľ. Herodes sa vtedy veľmi zľakol. Zhromaždil všetkých kňazov a zákonníkov a spýtal sa ich, kde sa má narodiť Kristus. Odpovedali:
"V Betleheme. Tak je to napísané v Písme."
Vtedy Herodes poslal mudrcov do Betlehema a povedal im:
"Keď nájdete dieťa, oznámte mi, aby som sa mu i ja prišiel pokloniť."
Mudrci vypočuli kráľa a odišli. Hviezda ich sprevádzala a zostala nad miestom, kde bol Ježiš.
Vošli teda dnu a klaňali sa dieťaťu. Priniesli mu aj dary: zlato, kadilo a myrhu.
V noci im však dal Pán znamenie, aby nešli nazad k Herodesovi, lebo chcel Ježišovi ublížiť.
Keď mudrci odišli, anjel Pánov sa zjavil Jozefovi a povedal:
"Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku a utekaj do Egypta. Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zavraždil."
Jozef hneď poslúchol. Vzal dieťa i jeho matku a v noci odišli do Egypta.
Herodes zistil, že márne čaká na mudrcov. Rozhneval sa a dal pozabíjať v Betleheme a v jeho končinách všetkých chlapcov do dvoch rokov.
Keď Herodes zomrel, povedal Pánov anjel vo sne Jozefovi, aby sa vrátil nazad do Izraela. Ostali bývať v Nazarete.